Eesti Teadusagentuur

Teaduse populariseerimise konkursid


Logi sisse  |   Registreeru  |   Unustasid parooli?  |   Isikuandmetest

Isikuandmete töötlemise tingimused

Eesti Teadusagentuur viib läbi õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi, üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi, haridusteaduslike tööde riiklikku konkurssi, õpilasleiutajate riiklikku konkurssi ning teaduse populariseerimise projektikonkurssi. Lisaks korraldab Eesti Teadusagentuur Eesti teaduse populariseerimise auhinna andmist.

Isikuandmete töötlemise alus

Taotluste menetlemiseks on vaja töödelda teatud isikuandmeid. Nimetatud andmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse ning avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks. Kuna teaduse populariseerimise projektikonkursi võitjatega sõlmitakse leping, on sellega seotud isikuandmete töötlemise aluseks ka lepingu sõlmimine.

Kui konkursside ja auhinna andmise korraldamise kohta tehakse tagasiside uuring, toimub sellega seotud isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel.

Isikuandmed, mida töödeldakse

Teadustööde ja leiutajate konkursside läbiviimisel töödeldakse järgmisi isikuandmeid: töö/leiutise autori(te) nimi, kontaktandmed, dokumentide andmed ja finantsandmed; alaealiste autorite puhul nende seaduslike esindajate nimi ja kontaktandmed. Juhendajate kohta töödeldakse samuti nende nime, kontaktandmeid, töökoha andmeid ning asjakohasel juhul finantsandmeid.

Teaduse populariseerimise projektikonkursi läbiviimisel töödeldakse projektijuhi nime ja kontaktandmeid. Kui toetust taotleb eraisik, töödeldakse tema finantsandmeid.

Eesti teaduse populariseerimise auhinnale kandideerimisel töödeldakse auhinnale esitatud isiku või projekti eestvedaja nime, kontaktandmeid, seotud asutuse andmeid ning finantsandmeid, samuti soovitaja(te) nime(sid).

Kui konkursile või auhinnale esitab taotluse autori või auhinna taotleja asemel keegi teine (õpetaja, asutus), töödeldakse ka esitaja nime ja kontaktandmeid.

Avalikustamine

Isikute, kes saavad konkursil auhinnalise koha nimed ja konkursile esitatud tööde pealkirjad avalikustatakse. Kui isikul on juhendaja, siis avalikustatakse ka juhendaja nimi ja töökoha andmed. Andmed avalikustatakse asjaomases haridus- ja teadusministri käskkirjas, Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel ning Eesti Teadusagentuuri veebilehel. Õpilaste teadustööde konkursil avalikustatakse Eesti Teadusagentuuri veebilehel kõigi teise vooru jõudnud tööde autorite nimed, kool ning tööde pealkirjad.

Säilitamine

Reeglina säilitatakse konkursile esitatud konkursitöid või taotluseid seitse aastat. Riikliku preemia saanud õpilaste teadustööde konkursile ning õpilasleiutajate konkursile esitatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile, kus neid säilitatakse tähtajatult. Üliõpilaste teadustööde konkursil auhinnatud tööde info on tähtajatult kättesaadav e-kataloogis ESTER. Teaduse populariseerimise projektitoetuse konkursil toetuse saanud isikuga sõlmitakse leping, mille andmeid säilitatakse kümme aastat pärast lepingu lõppemist.
Konkursitöö või taotluse esitamisega seotud isikuandmeid (tööhõive, õppimise või kontaktandmed, finantsandmed) säilitatakse konkursi toimumise kalendriaastale järgneva kalendriaasta lõpuni.

Isikute õigused

Kõigil isikutel, kelle andmeid Eesti Teadusagentuur töötleb, on õigus:

  • taotleda juurdepääsu enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Andmekaitsespetsialist

Isikuandmetega seotud küsimustes võite pöörduda meie andmekaitseametniku, Kati Uusmaa poole e-posti teel kati.uusmaa@etag.ee.